Announcements‎ > ‎

!!! Reminder !!! Reminder !!!

posted Oct 9, 2018, 8:09 AM by littlesaigon soccer   [ updated Oct 9, 2018, 8:10 AM ]


Xin nhắc nhở các đội bóng tôn trọng và chấp hành các Điều Lệ về Thể Thức Đăng Ký như đã thông báo:

http://www.littlesaigonsoccer.com/rules